Veskivaramu põhikiri

VV200Pix.jpg
Valitsusveskid jätavad Kunda jõujaama veeta:  loe siit>


MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VESKIVARAMU PÕHIKIRI


Mittetulundusühingu “Eesti Veskivaramu” põhikiri kinnitati 20.09.2003 asutamiskoosolekul.

1. ÜLDALUSED

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Veskivaramu (edaspidi ühing) on Eesti ajalooliste veskitega seotud pärandit tähtsustavate, veskite ja veskikohtade säilitamisest ja taaskasutuselevõtust huvitatud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
1.2. Ühingu ametlik nimi on: EESTI VESKIVARAMU
1.3. Ühingu asukohaks on Hellenurme, Elva vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik.
1.4. Ühing on asutatud 20.09.2003 määramata tähtajaks.
1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühingul on pangaarved, oma pitsat ja sümboolika.

2. EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Ühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ajalooliste veskite ja veskikohtadega seonduva kultuuri- ja arhitektuuripärandi teadvustamisele ja säilimisele, veskikohtade, –hoonete ja –seadmete säilitamisele, taastamisele ja alternatiivsele taaskasutuselevõtule.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:
2.2.1. Koondab veskitest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid;
2.2.2. Edendab ja vahendab molinoloogia- ja taastuvenergiaalast teadus- ja arendustegevust; kogub, kirjastab ja levitab sellealast teavet ja teadmisi, korraldab erialaseid teabeüritusi ja nõuandlust;
2.2.3. Korraldab oma tegevuse finantseerimist, arendab majandustegevust; taotleb loodud töögruppide, väljatöötatud programmide ning projektide toetamist Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste abiprogrammide, fondide, kohalike omavalitsuste ja põhiseaduslike institutsioonide poolt;
2.2.4. Osaleb rahvusvahelises koostöös, peab selleks ühendust samalaadsete institutsioonidega Eestis ja välismaal; teeb eesmärgipärast koostööd teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2.2.5. Esindab oma liikmeid nende huvide kaitsel ja teeb selleks vajalikke ettepanekuid.
2.3. Ühingu õigused tegevuse eesmärkide saavutamisel:
2.3.1. Ühingul on juriidilise isiku õigused. Ta võib omada, pantida ja võõrandada vallas- ja kinnisasju, teha seaduse poolt lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta;
2.3.2. osaleda teiste samalaadsete organisatsioonide ja/või ühingute tegevuses;
2.3.3. taotleda oma eesmärgi realiseerimiseks rahalist abi kõikidelt ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt nii Eestis kui ka välismaal, võtta vastu oma tegevust toetavaid annetusi ja kingitusi;
2.3.4. korraldada erialaseid teabeüritusi ja nõuandlust;
2.3.5. välja anda, levitada ja realiseerida reklaammaterjale ja trükiseid;
2.3.6. võtta liikmetelt sisseastumis- ja liikmemakse;

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingul on kahesuguseid liikmeid:
3.1.1. Füüsilised liikmed – füüsilised isikud;
3.1.2. Juriidilised liikmed – juriidilised isikud;
3.2. Liikmeks vastuvõtmiseks on vaja juhatusele esitada kinnitatud vormis kirjalik avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 30 päeva jooksul alates avalduse saamisest. Liikmeks vastuvõtmise otsus jõustub peale sisseastumismaksu tasumist. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab ühingu juhatus.
3.3. Ühingu liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.3.2. valida ühingu juhtorganeid ja olla neisse valitud;
3.3.3. saada teavet kõigis ühingu tegevusse puutuvates küsimustes;
3.3.4. algatada kooskõlastatult juhatusega ühingu projekte, programme ja töögruppe, osaleda nende töös;
3.3.5. võtta osa ühingu poolt organiseeritud üritustest, kasutada ühingu kasutuses olevat teabematerjali ja saada teavet selle olemasolust.
3.4. Ühingu liige on kohustatud:
3.4.1. Kinni pidama põhikirjast ja tasuma liikmemaksu määratud korras;
3.4.2. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha, aadressi ja isikukoodi (juriidilisel liikmel – registrikoodi) ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.4.3. osalema ühingu tegevuses; hoidma ja otstarbekalt kasutama ühingule kuuluvaid väärtusi.
3.5. Ühingust välja astumiseks tuleb esitada juhatusele sellekohane kirjalik avaldus ja juhatus kustutab tema liikmete nimekirjast.
3.6. Ühingu liiget, kes oma käitumisega ühingus või väljaspool on oluliselt kahjustanud ühingu huve või ei täida süstemaatiliselt juhatuse ja/või üldkoosoleku otsuseid või ei pea kinni põhikirjas sätestatust, võidakse juhatuse otsusel ühingust välja arvata. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Pärast sellekohase teate saamist on liikmel õigus 30 päeva jooksul kirjalikku protesti avaldada ning paluda asja arutada üldkoosolekul. Üldkoosoleku otsus on lõplik.
3.7. Ühingust välja astunule või välja arvatule sissemakseid ei tagastata. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta sees, peab liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

4. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas ja kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või siis, kui seda taotleb kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/5 ühingu liikmetest;
4.3. Ühingu üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. revisjonikomisjoni määramine;
4.3.5. eelmise majandusaasta tegevus- ja finantsaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
4.3.6. ühingu tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine;
4.3.7. ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.8. ühingu nimel laenude ja muude kohustuste (garantii, käendus jms.) võtmine;
4.3.9. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.3.10. muude küsimuste otsustamine, mida pole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.4. Üldkoosoleku toimumisest tuleb liikmetele kirjalikult teatada vähemalt kaks nädalat ette. Teade peab sisaldama juhatuse soovitatud päevakorda. Kui ühingu liige soovib päevakorda täiendada, peab ta sellest juhtasele teatama vähemalt seitse päeva enne koosolekut.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühingu liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmine ja ühingu reorganiseerimine või likvideerimine otsustatakse üldkoosolekul 2/3 häälteenamusega. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema ühingu liikmest esindaja, kellel on lihtkirjalik volikiri. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku uue, sama päevakorraga üldkoosoleku kahe nädala jooksul. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.
4.6. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget. Juhatuse liikmed ja arvulise koosseisu otsustab üldkoosolek. Ühingu juhatus valitakse ühingu liikmete hulgast lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega ja määratakse ametisse 1-3 aastaks.
4.7. Juhatuse pädevus ja ülesanded:
4.7.1. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama üldkoosoleku suunitlustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja/või, mis seaduse või põhikirjaga on antud üldkoosoleku ainupädevusse võib juhatus teha ainult üldkoosoleku otsuse alusel. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
4.7.2. tagab ühingu töö üldkoosolekute vahelisel ajal:
4.7.3. moodustab vajadusel töögruppe, algatab programme ja projekte;
4.7.4. võib tööle võtta isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ja üldkoosoleku ees;
4.7.5. määrab sisseastumismaksu ning iga-aastase liikmemaksu suuruse ja tasumise korra, korraldab nende kogumist;
4.7.6. peab liikmete arvestust;
4.7.7. korraldab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust ning maksude tasumist;
4.7.8. esitab üldkoosolekule
ühingu tegevussuundade ja eelarve projekti
kinnitamiseks majandusaasta aruande
ettepanekud põhikirja täiendamiseks ja muutmiseks;
4.8. Esimees kutsub juhatuse koosoleku kokku vastavalt vajadusele. Koosolek on otsustusvõimaline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmeist ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu lihthääteenamusega. Kui hääled jagunevad pooleks, on määrav esimehe hääl. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult üle poolte juhatuse liikmetest;
4.9. Juhatuse liikmel on õigus nõuda tehtud vajalike kulutuste hüvitamist;
4.10. Dokumentidele võib ühingu nimel alla kirjutada esimees või tema poolt kirjalikult volitatud isik.
4.11. Ühingu kahe kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mis valitakse üldkoosolekul, kontrollib ühingu põhiülesannete täitmist ja finantsmajandustegevust, esitab juhatusele kontrollimisaktid ning arvamuse ühingu aastaaruande ja -bilansi kohta ning annab üldkoosolekule aru oma tegevusest.

5. ÜHINGU VARA

5.1. Ühing on ainelist kasu mittetaotlev organisatsioon. Ühingu raha kasutatakse ühingu tegevusega seotud kulude katmiseks.
5.2. Ühingu vara tekib:
5.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2. ühingu majandus-, sh kirjastustegevusest ning ühingu põhikirja kohaste ürituste korraldamisest.
5.2.3. varalistest annetustest, sponsorlusest ja eraldistest;
5.3. Ühingul on õigus:
5.3.1. Luua sihtotstarbelisi fonde, töögruppe, programme, projekte;
5.3.2. Anda stipendiume;
5.3.3. Finantseerida konkursse ja anda välja auhindu;
5.3.4. Toetada rahaliselt projekte, programme, nõupidamisi, seminare, näitusi, muid üritusi ja tegevusi.
5.4. Ühing peab oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ja maksab riigi- ja kohalikke makse seadusega ettenähtud korras.
5.5. Ühing ei vastuta oma liikmete ega liikmed ühingu finats- ja majandustegevuse eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas põhikirjas sätestatud erisusi.
6.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sellele ühingu liikmele, kes oli vara ühingule üle andnud. Antud põhikirja punkti võib muuta üldkoosoleku otsusega ainult siis, kui selle poolt hääletavad kõik üldkoosolekul osalejad. Ülejäänud vara antakse üldkoosoleku otsusega ühinguga sarnasel eesmärgil tegutsevale mittetulundusühingu(te)le/sihtasutus(t)ele või vastava puudumisel jagatakse üldkoosoleku otsusega ühingu liikmete vahel.

Jalusvaike.jpg

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee

Arveldusarve SEB: EE571010220036503011

Facebook-leht: fb.com/veskivaramu

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

Mob: (+372) 520 5142

Reg.nr: 80194797

Tel: 767 9809

< MTÜ EESTI VESKIVARAMU